ALGEMENE VOORWAARDEN van TALMON MEDIA B.V., vastgesteld door de VERENIGING VAN AUDIOVISUELE COMMUNICATIEBUREAUS (VAP)

Artikel 1- Begripsbepalingen en toepasselijkheid

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder

a. opdrachtgever: de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon, die aan de opdrachtnemer opdraagt werkzaamheden te verrichten;

b. opdrachtnemer: de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon, die lid is van de Vereniging van Audiovisuele Communicatiebureaus (VAP) en die de opdracht van de opdrachtgever aanvaardt en uitvoert of laat uitvoeren;

c.opdracht: de overeenkomst waarbij de opdrachtnemer zich jegens de opdrachtgever verbindt de door deze opgedragen werkzaamheden onder toepassing van het bij deze voorwaarden bepaalde te verrichten en waarbij de opdrachtgever zich jegens de opdrachtnemer verbindt de bedongen tegenprestatie te verrichten;

d. ontwerp: de synopsis, het scenario, het storyboard, het draaiboek en al hetgeen dat ten grondslag ligt aan en onderdeel vormt van een te vervaardigen of te bewerken audiovisueel werk;

e. productie: het op basis van een ontwerp vervaardigen of bewerken van een audiovisueel werk;

f. audiovisueel werk: een reeks bewegende beelden dan wel een reeks opeenvolgende en onderling samenhangende beelden, al dan niet voorzien van geluid en/of digitale componenten en ongeacht de wijze waarop deze zijn vastgelegd;

g. interactief audiovisueel werk: een audiovisueel werk in combinatie met software;

h.software: computerprogramma’s in gelijk welke vorm, met inbegrip van het desbetreffende voorbereidende ontwerp-materiaal dat tot het vervaardigen van een programma leidt, omvattende zowel de broncodes (een verzameling algoritmes die gecompileerd resulteren in een objectcode) als de objectcodes (een binaire reeks ‘nullen en enen’ die een computer sturen),waarbij de door of ten behoeve van de opdrachtnemer in het kader van de tenuitvoerlegging van de opdracht ontworpen software wordt aangeduid als “maatwerk software” en de door de opdrachtnemer onder licentie van derden bij de tenuitvoerlegging van de opdracht gebruikte pc-tool-software wordt aangeduid als “standaard software”.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen, hieronder mede begrepen doch niet beperkt tot verbintenissen tot advisering omtrent communicatie in de ruimste zin des woords, tot vervaardiging van ontwerpen en/of producties en/of aflevering of terbeschikkingstelling van audiovisuele werken, voortvloeiend uit de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten, andere handelingen of pre-contractuele rechtsbetrekkingen, alsmede uit handelingen, verricht in verband met dergelijke overeenkomsten, handelingen of pre-contractuele rechtsbetrekkingen.

Artikel 2 – Totstandkoming opdracht

De opdracht komt tot stand na schriftelijke aanvaarding door de opdrachtnemer.

Artikel 3 – Uitvoering opdracht door de opdrachtnemer

3.1 De opdrachtnemer zal de opdracht zelfstandig en buiten dienstbetrekking van de opdrachtgever naar beste weten en kunnen uitvoeren.

3.2 Tenzij de aard van de werkzaamheden zich daartoe niet leent en partijen anders schriftelijk overeenkomen, zullen de werkzaamheden zoveel mogelijk gefaseerd worden uitgevoerd. Ingeval van de vervaardiging van een productie kunnen de werkzaamheden van de opdrachtnemer ter uitvoering van de opdracht de volgende fasen bevatten:

a. het maken van een ontwerp;

b. in geval van een interactief audiovisueel werk, het maken van de digitale componenten en de software om de digitale componenten ten doen samenvoegen in de objectcode van het audiovisueel werk;

c. het maken van het audiovisueel werk in werkkopie of off-line montage;

d. het maken van het audiovisueel werk in answerprint of on-line montage met geluidsnabewerking, of in het geval van een interactief audiovisueel werk, het maken van het audiovisueel werk op magnetische of optische dragers;

e. verveelvoudiging van het audiovisueel werk in de oplage, indien en voor zover overeengekomen, en/of distributie aan de door de opdrachtgever gewenste adressen op een al dan niet gesloten netwerk.

3.3 Na afloop van elk der overeengekomen fasen in de uitvoering van de opdracht zal de opdrachtnemer schriftelijk en/of audiovisueel aan de opdrachtgever rapporteren. Elke fase eindigt en een volgende fase vangt aan door goedkeuring door de opdrachtgever van de rapportage. Goedkeuring wordt geacht verleend te zijn indien de opdrachtgever binnen 14 dagen na schriftelijke uitnodiging daartoe niet schriftelijk te kennen geeft welke wijzigingen hij met inachtname van artikel 3, lid 6 in het, in de betreffende fase, gemaakte wenst te zien aangepast. Na het aanbrengen van eventuele wijzigingen wordt andermaal gerapporteerd en om goedkeuring verzocht.

3.4 Oplevering geschiedt voor of op de overeengekomen datum. De opdrachtnemer is niet gebonden aan (opleverings)termijnen, indien deze door onvoorziene omstandigheden niet meer gehaald kunnen worden. In geval van overschrijding van enige termijn zullen partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden. Een excessieve overschrijding van termijnen kan worden beschouwd als een grond tot ontbinding van de overeenkomst, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 8 en 9.

3.5 Tenzij anders overeengekomen geschiedt oplevering van door de opdrachtnemer in het kader van de opdracht voor opdrachtgever vervaardigde of bewerkte audiovisuele werken als volgt. De opdrachtnemer stelt de opdrachtgever schriftelijk in kennis het vertoningsgerede audiovisuele werk voor vertoning beschikbaar te houden met het verzoek het audiovisuele werk voor definitieve oplevering goed te keuren.

3.6 De opdrachtgever kan slechts wijziging op wezenlijke punten van het ter goedkeuring aangebodene verlangen, indien de uit deze wijzigingen voortvloeiende kosten volledig door de opdrachtgever bij vooruitbetaling zullen worden voldaan, tenzij de opdrachtnemer aantoonbaar op essentiële punten is afgeweken van de daaraan direct voorafgaande goedgekeurde of vastgestelde fase. Het alsdan gewijzigde zal op een nader overeen te komen tijdstip conform deze voorwaarden ter goedkeuring worden aangeboden.

3.7 Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen omvat de opdracht nimmer werkzaamheden van de opdrachtnemer na oplevering. In het bijzonder omvat de opdracht geen verplichtingen voor opdrachtnemer ten aanzien van ondersteuning, onderhoud, vernieuwing of verbetering van het opgeleverde, anders dan welke in redelijkheid van opdrachtnemer kunnen worden gevergd terzake van het eerste gebruik door opdrachtgever van het geleverde.

3.8 De opdrachtnemer draagt zorg voor het verkrijgen van de eventueel vereiste toestemming tot openbaarmaking en verveelvoudiging – maar niet bewerking of wijziging – van het audiovisueel werk voor het overeengekomen verspreidingsgebied van alle bij de productie of het ontwerp betrokken, door de opdrachtnemer tot medewerking aangezochte acteurs en auteursrechthebbenden. Mechanische reproductierechten terzake van in de productie vastgelegde muziek en de uitvoering daarvan door de betrokken artiesten, zijn hiervan uitdrukkelijk uitgezonderd en komen te allen tijde voor rekening van de opdrachtgever.

3.9 De opdrachtnemer zal voor zijn rekening en op de voor opdrachtnemer gebruikelijke voorwaarden het bij de uitvoering van de opdracht bewerkte materiaal en de kosten van een productie, tegen de gebruikelijke risico’s verzekeren en voorts zich tegen wettelijke aansprakelijkheid verzekeren voor een termijn, ingaande op de dag van ondertekening van de overeenkomst tot de werkelijke opleveringsdatum. Op verzoek van de opdrachtgever kan de opdrachtnemer nadere verzekeringen voor rekening van de opdrachtgever sluiten. De opdrachtnemer zal op eerste verzoek van de opdrachtgever deze een gewaarmerkt afschrift van de betreffende polissen of ander bewijsmateriaal doen toekomen.

Artikel 4 – Prijs, betaling, zekerheidssteling

4.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.).

De opdrachtnemer is gerechtigd om de kosten van de ontwikkeling van de maatwerksoftware of van licentievergoedingen, die door de opdrachtnemer aan de rechthebbenden zijn betaald voor het gebruik van de standaard software, in het kader van de uitvoering van de opdracht en de productie van een interactief audiovisueel werk, separaat aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.2 Alle prijzen kunnen wijzigingen ondergaan door het zich voordoen van door de opdrachtnemer onvoorziene omstandigheden, waaronder begrepen maar niet uitsluitend bedoeld kostenstijgingen, veranderingen in de werkzaamheden of een wijziging van de opdracht. Tot dergelijke kostenstijgingen worden in elk geval gerekend:

a. tussentijdse door enige overheid opgelegde kostprijsverhogende maatregelen;

b. tussentijdse buitengewone prijsstijgingen van productiemateriaal, huren en dergelijke

c. vertraging of andere belemmeringen, ontstaan door het in verzuim raken en/of blijven van de opdrachtgever.

Wettelijke heffingen welke (respectievelijk hoger of lager) gewijzigd worden na het verlenen van de opdracht, komen voor rekening van respectievelijk ten bate van de opdrachtgever.

4.3 Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal de opdrachtgever binnen veertien dagen na de factuurdatum betalen. Elke betaling strekt tot voldoening van de oudste uitstaande factuur.

4.4 Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is rente verschuldigd gelijk aan de dan geldende wettelijke rente, vermeerderd met 2%, met een minimum van 1% per maand, waarbij een deel van een maand heeft te gelden als een maand. Indien de opdrachtgever na een deugdelijke ingebrekestelling in verzuim blijft, zijn alle; daaruit voortvloeiende gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de opdrachtgever, waarvan de hoogte bepaald wordt op 15% van het totaal verschuldigde bedrag. Indien de opdrachtnemer evenwel aantoont dat deze ter inning van zijn vordering hogere kosten heeft moeten maken welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan zullen ook deze kosten door de opdrachtgever worden vergoed.

4.5 Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, kan de opdrachtnemer nadere genoegzame zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.

Indien de opdrachtgever na een daartoe door de opdrachtnemer gestelde redelijke termijn weigerachtig blijft genoegzame zekerheid te verschaffen, geldt dit als een tekortkoming in de nakoming van haar contractuele verplichtingen en als voldoende grond om de overeenkomst op de in artikel 12, lid 2 omschreven wijze te ontbinden.

Artikel 5 – Geheimhouding

5.1 Iedere partij zal de haar uit hoofde van deze overeenkomst door haar wederpartij ter kennis gebrachte vertrouwelijke informatie, ontwerpen en offertes van de opdrachtnemer hieronder begrepen, geheim houden, alsmede maar niet uitsluitend door het opleggen aan haar werknemers van een gelijke verplichting.

5.2 Indien partijen bij de uitvoering van deze overeenkomst gebruik maken van diensten van derden, zullen zij deze derden een gelijke geheimhoudingsverplichting opleggen.

5.3 Zonder nadere schriftelijke toestemming van de opdrachtgever met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.1, zal de opdrachtnemer gerechtigd zijn tot het gebruik van autersrechtelijk of anderszins beschermde werken, waaronder het audiovisueel werk ten behoeve van zijn eigen promotie of publiciteit.

Artikel 6 – Medewerking van de opdrachtgever

6.1 Vanwege de noodzaak dat de opdrachtgever zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst, zal de opdrachtgever de opdrachtnemer steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen. Gevraagde goedkeuringen zal de opdrachtgever niet op onredelijke gronden onthouden of vertragen.

6.2 Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever faciliteiten, als bijvoorbeeld apparatuur, materiaal of gegevens ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden gebruikelijke en noodzakelijke specificaties.

6.3 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van de leveranciers van de opdrachtnemer staan als gevolg van een doen of nalaten van de opdrachtgever of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en conform het bepaalde in artikel 4, lid 2 het recht om de hieruit voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

Artikel 7 – Eigendom en eigendomsvoorbehoud

7.1 Het door de opdrachtnemer opgenomen beeld- en geluidsmateriaal inclusief masters en, waar toepasselijk de door de opdrachtnemer geformatteerde magnetische en optische dragers met daarop vastgelegd de object- en broncodes van de afzonderlijke digitale componenten blijven, ongeacht of dit in het audiovisueel werk verwerkt is, eigendom en onder berusting van de opdrachtnemer.

7.2 Elke verlening van gebruiksrechten of overdracht van rechten uit hoofde van deze overeenkomst geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat alle bedragen,

– die de tegenprestatie vormen voor door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of ten behoeve van de opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden, en/of

– die verschuldigd zijn uit hoofde van enig tekortschieten in de nakoming van één of meerdere van de verplichtingen onder deze overeenkomst door de opdrachtgever, volledig aan de opdrachtnemer zijn voldaan.

Artikel 8 – Overmacht

Een tekortkoming in de nakoming van enige verplichting kan geen der partijen worden toegerekend indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer

9.1 De opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever lijdt als rechtstreeks gevolg van hem door zijn opzet of grove schuld toe te rekenen tekortkomingen of onrechtmatig handelen bij de vervulling van de opdracht begaan, dan wel van personen waarvan de opdrachtnemer zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

9.2 Iedere aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. De opdrachtnemer is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door de opdrachtgever of schade wegens door de opdrachtnemer gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt.

9.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding van de opdrachtgever is steeds, dat de opdrachtgever na het onststaan van de schade zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij de opdrachtnemer heeft gemeld. Enige verplichting tot schadevergoeding van de opdrachtnemer zal zijn beperkt tot vergoeding van de daadwerkelijk geleden schade tot een maximum van de overeengekomen vergoeding voor de daadwerkelijk geleverde prestaties onder deze overeenkomst.

Artikel 10 – Vrijwaringen

10.1 De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever voor aanspraken van derden wegens vermeende inbreuken op hun auteursrechten als gevolg van de productie van het betrokken audiovisueel werk, met dien verstande dat ten aanzien van muziekauteursrechten de opdrachtnemer de opdrachtgever slechts vrijwaart voor het vastleggen van de auteursrechtelijke muziekwerken in de productie.

10.2 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken van derden, voortvloeiend uit het gebruik van de productie, waaronder uitdrukkelijk begrepen aanspraken van derden in gevallen waarin de opdrachtgever zelfstandig een bepaalde inbreng in de productie heeft gehad, bijvoorbeeld door het voorschrijven van bepaalde handelingen, objecten, teksten, etc., waarvan de opdrachtnemer het schade veroorzakend of inbreukmakend karakter in redelijkheid niet kan beoordelen.

10.3 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken van derden, behoudens de door de opdrachtnemer aangezochte personen, wier beeltenis, stemgeluid, naam, faam, reputatie en/of (algeheel) voorkomen op enig moment in het audiovisueel werk voorkomen; de opdrachtgever staat er voor in, waar toepasselijk, dat al haar werknemers, relaties en cliënten toestemming tot een dergelijk gebruik van hun naam, faam, reputatie, beeltenis, stem en/of (algeheel) voorkomen hebben gegeven, voorafgaand aan de oplevering van het audiovisueel werk.

Artikel 11 – Rechten van intellectuele eigendom

11.1 Partijen stellen onherroepelijk vast dat behoudens andersluidend schriftelijk beding alle rechten van intellectuele eigendom welke ontstaan uit de uitvoering van de opdracht, zoals auteursrechten, naburige rechten en/of octrooirechten, toekomen aan de opdrachtnemer of aan diens licentiegevers. Voor het geval dergelijke rechten van intellectuele eigendom niet reeds uit andere hoofde aan de opdrachtnemer toekomen zal de opdrachtnemer gelden als producent in de zin van de Auteurswet en als fonogrammenproducent in de zin van de Wet op de Naburige Rechten.

11.2 Indien en voor zover toepasselijk zal het auteursrecht op maatwerksoftware bij de opdrachtnemer (of diens licentiegever(s)) berusten. De opdrachtnemer zal nooit kunnen worden verplicht tot afgifte van of het (doen) verlenen van inzage in de objectcodes van de standaard software, indien en voor zover dit in strijd zou kunnen zijn met de voorwaarden van de inzage in de objectcodes van de standaard software, indien en voor zover dit in strijd zou kunnen zijn met de voorwaarden van de licentie waaronder de opdrachtnemer die software heeft gebruikt ten behoeve van het audiovisueel werk. Bron- en objectcodes voor de maatwerksoftware en het audiovisueel werk als geheel zijn onderworpen aan het auteursrecht van de opdrachtnemer en blijven onder berusting van de opdrachtnemer of een daartoe door de opdrachtnemer aangewezen derde. Slechts indien en voor zover noodzakelijk voor een substantiële updating van de objectcode van het audiovisueel werk of bepaalde digitale componenten daarvan, is de opdrachtgever of een daartoe door de opdrachtgever gemachtigde derde, gerechtigd tot eenmalig gebruik van een kopie van de broncode van het audiovisueel werk of het betrokken digitale component, onder toezicht van de opdrachtnemer en met inachtneming van de nadere door de opdrachtnemer te formuleren voorwaarden; de magnetische en/of optische drager houdende de kopie van de betrokken broncode blijft eigendom van de opdrachtnemer en zal niet worden gekopieerd of aan derden ter inzage gegeven of ter beschikking gesteld worden.

11.3 De opdrachtnemer mag te allen tijde zijn naam vermelden bij het ontwerp of op de aftiteling van het audiovisueel werk. Tevens is de opdrachtnemer gerechtigd in voorkomend geval de namen te vermelden van andere makers van het ontwerp en/of het audiovisueel werk. De opdrachtgever, zal indien de opdrachtnemer zulks nodig acht, het te verveelvoudigen werk voorzien van het ©-symbool met de naam van de opdrachtnemer en het jaar en de plaats van de eerste openbaarmaking.

11.4 Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer en/of diens licentiegever de door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde werken, ontwerpen en/of audiovisuele werken hieronder begrepen, al dan niet in gewijzigde vorm te verveelvoudigen.

11.5 Ook indien is overeengekomen dat de opdrachtnemer bij oplevering een sublicentie tot gebruik van editingsoftware heeft meegeleverd, is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer de door de opdrachtnemer geleverde ontwerpen en/of audiovisuele werken te wijzigen, editen, verkorten of anderszins te bewerken.

11.6 Op het moment dat de opdrachtgever alle betalingsverplichtingen jegens de opdrachtnemer uit hoofde van deze overeenkomst volledig is nagekomen zoals bepaald in artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden, verkrijgt hij daarmee de exclusieve licentie tot gebruik van de objectcode van het audiovisueel werk als geheel indien het een interactief audiovisueel werk betreft, en in andere gevallen het uitsluitende recht tot openbaarmaking en verveelvoudiging van het integrale audiovisueel werk, voor het verspreidingsgebied conform het gebruik als omschreven in de overeenkomst, waarbij deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard. Indien over het gebruik niets is vastgelegd, geldt het eerste gebruik als het overeengekomen gebruik.

11.7 In de tussen partijen overeengekomen prijs is tevens begrepen de vergoeding voor het in de overeenkomst vastgelegde gebruik van het audiovisueel werk met betrekking tot het verspreidingsgebied. In geval van ander gebruik, verveelvoudiging, hergebruik of ruimer gebruik van het audiovisueel werk, al dan niet in gewijzigde vorm, dient tussen partijen steeds een nadere overeenkomst met betrekking tot deze vergoeding te worden gesloten.

11.8 De opdrachtgever zal niet zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever gepresenteerde voorstellen, treatments, ontwerpen of audiovisuele werken, of delen daarvan, geheel of gedeeltelijk gebruiken op enigerlei wijze anders dan is overeengekomen.

Artikel 12 – Herroeping en tussentijdse beëindiging

12.1 Wanneer de opdrachtgever een verstrekte opdracht herroept, is de opdrachtnemer gerechtigd tot een schadeloosstelling op basis van de volgende elementen:

a. alle door de opdrachtnemer tot het tijdstip van de herroeping aangegane en niet meer te annuleren betalingsverplichtingen als “out of pocketkosten”, vermeerderd met eventueel verschuldigde “cancellation fees” of andere beëindigingsvergoedingen voor door de opdrachtgever te annuleren betalingsverplichtinging jegens bijvoorbeeld gecontracteerde zelfstandigen en/of free-lancers, waaronder begrepen maar niet uitsluitend bedoeld acteurs;

b. alle door de opdrachtnemer tot het tijdstip van herroeping gemaakte uren tegen het gebruikelijke tarief;

c. een gebruikelijk percentage overheadkosten over de som van a. en b.;

d. gederfde winst;

e. een door de opdrachtnemer nader op te maken bedrag in geval van leegloop van creatief en technisch personeel.

12.2 De overeenkomst kan uitsluitend worden beëindigd door ontbinding vanwege toerekenbare tekortkoming en in het geval de gevolgen van die tekortkoming kunnen worden hersteld, zulks uitsluitend indien de andere partij, binnen 14 dagen na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling, haar verzuim in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst niet heeft hersteld. De ontbinding dient te geschieden per aangetekende brief aan de andere partij; rechterlijke tussenkomst is niet vereist.

12.3 Indien de opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds een prestatie ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door de opdrachtnemer nog niet is uitgevoerd. Kosten en uren die de opdrachtnemer voor de ontbinding heeft gemaakt in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

12.4 In afwijking van het bepaalde in lid 2 van dit artikel kan een partij, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van schriftelijke kennisgeving aan de wederpartij geheel of gedeeltelijk beëindigen:

a. indien de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard

b. indien aan de wederpartij – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend; of

c. indien de wederpartij anderszins niet in staat is haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen of indien haar onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen.

Artikel 13 – Beperkingen geldigheid

Mocht enige bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of anderszins ongeldig blijken te zijn, dan laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Een nietige of anderszins ongeldige bepaling wordt geconverteerd in een wel geldige bepaling van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking.

Artikel 14 – Nederlands recht

Alle door deze voorwaarden beheerste rechtsverhoudingen zijn uitsluitend aan Nederlands recht onderworpen.

Artikel 15 – Geschillen

Alle geschillen naar aanleiding van deze overeenkomst zullen worden beslecht door de burgerlijke rechter, die naar regels van absolute bevoegdheid daartoe bevoegd is, in het kanton respectievelijk arrondissement waar de gedaagde partij is gevestigd of kantoor houdt.